Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40406
Title: Về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035
Authors: Trần, Tuấn Anh
Keywords: Năng lượng
Chiến lược quốc gia
Định hướng đến năm 2035
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 913 .- Tr.12-15
Abstract: Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước và được lồng ghép, thể hiện rõ trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của các bộ, ngành, địa phương. Với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chỉ đạo sâu sắc của Chính phủ, các bộ, ngành, qua đánh giá tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm trong mỗi giai đoạn thực hiện, hệ thống năng lượng của Việt Nam sẽ phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40406
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.149.205


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.