Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40408
Title: "Hai trọng tâm" và "Năm đột phá" Trong xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ của Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa XII
Authors: Đoàn, Minh Huấn
Keywords: "Hai trọng tâm"
"Năm đột phá"
Đội ngũ cán bộ
Nghị quyết
Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 913 .- Tr.16-27
Abstract: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” đã đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chỉ rõ “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá”. Xác định “Hai trọng tâm” và “Năm đột phá” không chỉ thuận lợi cho học tập, quán triệt Nghị quyết, mà trong tổ chức thực hiện sẽ tập trung được vào mặt cơ bản, khâu chính yếu, mối quan hệ bản chất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40408
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.