Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40412
Title: Các yếu tố ảnh hướng đến động lực làm việc cúa người lao động: nghiên cứu tại công ty nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Authors: Uông, Phan Thế Bình
Nguyễn, Thanh Hùng
Keywords: Các yếu tố
Động lực làm việc
Nhiệt điện
Duyên Hải
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.53-57
Abstract: Nghiên cứu nhằm phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực làm việc (ĐLLV) của người lao động (NLĐ) tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Mẫu nghiên cứu gồm 231 NLĐ đang làm việc theo chế độ ca/kíp được khảo sát. Phương pháp phân tích độ tin cậy, nhân tố khám phá và hồi quy được thực hiện để phân tích các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả có được từ nghiên cứu cho thấy, 8 yếu tố trong mô hình nghiên cứu đều có ảnh hưởng tích cực đến ĐLLV của NLĐ, bao gồm: (i) Bản chất công việc; (ii) Thu nhập; (iii) Chính sách khen thưởng, công nhận; (iv) Quản lý trực tiếp; (v) Thương hiệu công ty; (vi) Được tham gia lập kế hoạch; (vii) Đồng nghiệp: (viii) Đào tạo và thăng tiến.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40412
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.