Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40483
Title: Phụ nữ Việt Nam - những chặng đường vẻ vang dưới cờ Đảng quang vinh
Authors: Đặng, Thị Ngọc Thịnh
Keywords: Phụ nữ Việt Nam
Chặng đường vẻ vang
Dưới lá cờ của Đảng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 953 .- Tr.17-23
Abstract: Ra đời trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực sự là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam; Trở thành một tổ chức chính trị - xã hội lớn mạnh, rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40483
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.