Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40587
Title: Ph.Ăngghen bổ sung và phát triển quan niệm về tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người (giai đoạn 1883 - 1895)
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Ph.Ăngghen
Tiến trình phát triển lịch sử
Quan niệm duy vật về lịch sử
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Tập 351, Số 08 .- Tr.76-83
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tập trung phân tích và làm rõ sự bổ sung và phát triển quan niệm của Ph.Ăngghen về tiến trình phát triển lịch sử của xã hội loài người (giai đoạn 1883-1895). Trong đó, ông tập trung làm rõ một số nội dung quan trọng: Thứ nhất, về mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế và hệ tư tưởng, tính độc lập tương đối của hệ tư tưởng; thứ hai, mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, tính độc lập tương đối và vai trò tích cực của kiến trúc thượng tầng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40587
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.