Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40607
Title: Điều hành chính sách tài chính - Tiền tệ chặt chẽ nhằm ổn định kinh tế
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Chính sách tài chính - tiền tệ
Ổn định kinh tế
Điều hành
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 913 .- Tr.63-67
Abstract: Nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, bởi vậy mọi biến động của kinh tế thế giới và khu vực đều có tác động tức thời đến kinh tế Việt Nam. Việc theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế thế giới, điều hành chủ động, linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô có vai trò hết sức quan trọng đối với Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40607
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.06 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.