Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40693
Title: Kinh nghiệm của một số nước trong triển khai các dự án cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư và gợi ý cho Việt Nam
Authors: Trịnh, Xuân Thắng
Keywords: Đối tác công tư
Dịch vụ công
Dự án cung ứng dịch vụ
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 10 .- Tr.131-137
Abstract: Thực tế Việt Nam cũng như thế giới đã chứng minh cung ứng dịch vụ công theo hình thức đối tác công tư (PPP) đã mang lại những lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội cho cả nhà nước, khu vực tư cũng như cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả và lợi ích mang lại trên thực tế như thế nào phụ thuộc rất lớn vào quá trình triến khai các dự án PPP. Bài viết phân tích làm rõ kinh nghiệm của một số quốc gia thực hiện khá thành công các dự án đầu tư theo hình thức này. Qua đó, rút ra những gợi ý cho Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40693
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.