Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40761
Title: Áp dụng mô hình trí tuệ nhân tạo vào dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Ba
Authors: Cao, Hoàng Hải
Trần, Anh Phương
Thái, Quỳnh Như
Trần, Mạnh Cường
Keywords: AI
ML
SVR
RF
Sông Ba
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 705 .- Tr.22-33
Abstract: Trong nghiên cứu này, hai mô hình AI là Random Forest (RF) và Support Vector Ma- chine (SVM/SVR) đã được áp dụng thử nghiệm đối với một hồ chứa lớn - hồ Sông Hình trên lưu vực Sông Ba, Việt Nam. Ba trường hợp tính toán là dự báo lưu lượng trung bình 3 ngày, 7 ngày và 1 tháng (tương ứng với ngắn, trung và dài hạn) đến hồ sử dụng số liệu khí tượng, thủy văn trong khu vực đã được xây dựng để kiểm nghiệm khả năng dự báo của hai mô hình RF và SVR. Kết quả cho thấy, cả hai mô hình đều đưa ra kết quả dự báo với độ chính xác cao thể hiện qua chỉ số NSE trung bình đạt trên 0,8, đặc biệt trong một số trường hợp tính toán như dự báo lưu lượng trung hạn và dài hạn, chi số NSE trung bình trên 0,9. Trong 2 mô hình được thử nghiệm thì mô hình SVR nhìn chung cho kết quả tốt nhất đối với dự báo ngắn và dài hạn, trong khi đó mô hình RE lại cho thấy sự vượt trội ở dự báo trung hạn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40761
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.