Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40771
Title: Dựa vào nhân dân để xây dựng đội ngũ cán bộ
Authors: Vũ, Lân
Keywords: Dựa vào nhân dân
Xây dựng Đảng
Đội ngũ cán bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.76-78
Abstract: Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết là phât huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ có nội hàm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40771
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.