Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40973
Title: Đặc điểm của đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Thu Trang
Keywords: Tôn giáo
Đời sống tôn giáo
Tôn giáo Việt Nam
Đặc điểm tôn giáo Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 09 .- Tr.21-30
Abstract: Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay có những thay đổi và biến chuyển về nhiều mặt. Bài viết tập trung nhận diện và thông tin về một số đặc điểm chung thể hiện sự thay đổi đó như: tồn tại nhiều hình thức tôn giáo, hoạt động của các tôn giáo ngày càng phát triển ổn định và tuân thủ pháp luật; còn ẩn chứa yếu tố phức tạp, tiêu cực; một số tôn giáo phát triển nhanh ở vùng dân tộc thiểu số; hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện đa dạng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40973
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.79.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.