Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40996
Title: Lãnh đạo số: Nhân tố thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức
Authors: Phạm, Minh Hoàng
Phạm, Thị Thanh Hồng
Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Chuyển đổi số trưởng thành số
Doanh nghiệp công nghiệp
Giám đốc chuyển đổi số
Kinh tế tri thức
Lãnh đạo số
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.53-62
Abstract: Nghiên cứu làm rõ mục tiêu chính của chuyển đổi số doanh nghiệp là tăng cường, mức độ trưởng thành số thông qua một quá trình liên tục cải tiến các hệ sinh thái số và lãnh đạo số là một trong những yếu tố thúc đẩy quan trọng giúp quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp được thuận lợi. Kết quả nghiên cứu gợi ý cho các doanh nghiệp có chiến lược triển khai lãnh đạo số linh hoạt thông qua triển khai các mô hình lãnh đạo số phù hợp với từng giai đoạn chuyển đổi, với mức độ trưởng thành số và với khoảng trống lãnh đạo của doanh nghiệp. Đồng thời chính sách công cũng cần đổi mới để hỗ trợ nâng cao nhận thức và nguồn cung lãnh đạo chuyển đổi số cho các doanh nghiệp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40996
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.