Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369
Title: Công tác kiểm tra giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở
Authors: Tống, Văn Sông
Keywords: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Ổn định
Chính trị cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.16-18
Abstract: Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động UBKT và cơ quan UBKT; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.118.225


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.