Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41415
Title: Trả lời bạn đọc
Authors: BBT
Keywords: Trả lời
Bạn đọc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.73-75
Abstract: Khoản 1, Điều 36, Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng quy định : “Đảng ủy cơ sở quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong đảng bộ, cách chức cấp ủy viên cấp dưới. Quyết định cách chức bí thư, phó bí thư, cấp uỷ viên của chi bộ hoặc đảng ủy bộ phận trực thuộc nhưng không phải là cấp ủy viên cùng cấp hoặc cán bộ thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý. ”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41415
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.