Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41419
Title: Kết hợp các định luật bảo toàn và phương pháp quy đổi để giải nhanh bài toán hỗn hợp nhiều chất phản ứng HNO₃, H₂SO₄
Authors: Phan, Duy Thành
Keywords: Định luật bảo toàn
Phương pháp
Hỗn hợp
Phản ứng
HNO₃
H₂SO₄
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học và Ứng dụng;Số 11 .- Tr.01-04
Abstract: Khi giải các bài toán dạng này cần lưu ý đến các định luật bảo toàn: mol electron, bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố và bảo toàn diện tích. Cần lưu ý quy đổi nếu hỗn hợp nhiều chất. Hỗn hợp gồm nhiều chất Fe, FeO, Fe₂O₃, Fe₃O₄ thì quy đổi về (Fe, O). Hỗn hợp gồm nhiều chất Fe, FeS, S, FeS₂ thì quy đổi về (Fe, S). Hỗn hợp các chất có tỉ lệ số mol thì có thể gộp lại. Ví dụ: hỗn hợp gồm NO, N₂, N₂O, NO₂.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41419
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Hóa học và ứng dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
888.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.