Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4151
Title: Xác định thời điểm thích hợp thay thế thức ăn tự nhiên bằng thức ăn chế biến trong ương giống lươn đồng (Monopterus albus)
Authors: Phạm, Thanh Liêm
Nguyễn, Thị Kiều Anh
Keywords: Nuôi trồng thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định thời điểm sử dụng thức ăn chế biến thích hợp trong ương giống lươn đồng (Monopterus albus). Lươn thí nghiệm được cho ăn bằng TACB ở các ngày tuổi khác nhau từ thời điểm ống tiêu hóa phát triển hoàn chỉnh, mỗi thời điểm cách nhau 5 ngày. Lươn 1 ngày tuổi được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên vào các khay nhựa với mật độ là 150 con/khay. Thí nghiệm gồm 6 nghiệm thức mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Lô đối chứng cho ăn hoàn toàn bằng thức ăn tươi sống và 5 nghiệm thức cho ăn thức ăn chế biến bắt đầu từ ngày tuổi: 20,25, 30,35 và 40. Sau 60 ngày ương, các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, Oxy, NH3, NO2 thuận lợi cho quá trình phát triển của lươn. Nghiệm thức sử dụng hoàn toàn thức ăn tươi sống có tỷ lệ sống, tăng trưởng khối lượng và chiều dài là tốt nhất (90,4 %, 0,91 mg/ngày và 9,76 mm/ngày). Lươn ăn TACB ở ngày tuổi thứ 40 có tỷ lệ sống tốt nhất (82%) khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với các nghiệm thức sử dụng TACB ngày tuổi 20 (p<0,05), và không có ý nghĩa thống kê đối với các nghiệm thức sử dụng TACB ở ngày tuổi 25,30,35,60 (p>0,05). Tốc độ tăng trưởng về chiều dài (8,58± 0,22) và khối lượng (0,66± 0,24) cao nhất ở nghiệm thức sử dụng TACB ở ngày tuổi 40 khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với các nghiệm thức sử dụng TACB ở ngày tuổi 20, 25, 30, 35 và 60 (p<0,05).
Description: 13 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4151
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
880.36 kBAdobe PDF


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.