Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41634
Title: KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG COUMARIN VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHỬ GỐC NITRATE, KẼM Zn2+, CUPRAC VÀ PHOMOLYBDENUM CỦA CAO PHÂN ĐOẠN SẮC KÝ CỘT SILICA GEL TỪ LÁ CÂY CÀ NA (Elaeocarpus hygrophilus Kurz)
Authors: Nguyễn, Đức Độ
Lê, Phước Trí
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2020
Abstract: Cây cà na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz) thuộc chi Côm được biết đến với nhiều công dụng khác nhau, vì trong các bộ phận của cây như lá và trái chứa nhiều hợp chất thiên nhiên được chứng minh là có tác dụng chống oxy hóa. Vì vậy đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định sự mối liên hệ giữa hàm lượng của coumarin và khả năng kháng oxy hóa của các nghiệm thức cao phân đoạn (CT, F1, F2, F3, F4) của lá cây cà na được thu từ phương pháp sắc ký cột silica gel. Hàm lượng coumarin cho kết quả là ở nghiệm thức F1 (dichoromethane và ethyl acetate) nồng độ cao nhất với 189,47 mg CE/g chiết xuất và thấp nhất là ở cao thô với 81,45 mg CE/g chiết xuất. Bên cạnh đó, qua khảo sát khả năng kháng oxy hóa của bằng các phương pháp khử gốc NO3 − , ion Cu2+, ion Zn2+ và ion Mo6+ cho kết quả là ở nghiệm thức F1 sẽ cho khả năng khử ion Cu2+ và Zn2+ mạnh nhất với giá trị IC50 lần lượt là 16,12 µg/mL và 3,29 µg/mL. Nhưng đối với hai phương pháp khử gốc NO3 − và ion Mo6+ thì lại cho kết quả là phân đoạn F2 (acetone) có khả năng khử mạnh nhất với giá trị IC50 lần lượt là 26,49 µg/mL và 1,69 µg/mL. Qua đó có thể thấy rằng, hàm lượng coumarin có mối liên quan và góp phần vào khả năng kháng oxy hóa, hàm lượng coumarin càng nhiều thì cho khả năng khử các ion kim loại như Cu2+, Zn2+ càng mạnh. Từ khóa: cây cà na (Elaeocarpus hygrophilus Kurz), coumarin, cuprac, nitrate, phosphomolybdenum.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41634
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.62 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.