Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41724
Title: Một số vấn đề về cổ phần hóa, thoái vốn và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Nhà nước
Authors: Hoàng Anh
Keywords: Cổ phần hóa
Thoái vốn
Hiệu quả kinh doanh
Doanh nghiệp Nhà nước
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.24-28
Abstract: Việc sửa đổi quy định về cổ phần hóa, thoái vốn là vấn đề phức tạp, phản ánh và giải quyết các mối quan hệ giữa quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Tuy nhiên, đây lại là những vấn đề rất căn cơ của nền kinh tế cần được kịp thời tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước để doanh nghiệp nhà nước luôn là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến hộ, công bằng xã hội...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41724
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.