Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41751
Title: Mô hình hội quán tại tỉnh Đồng Tháp và một số gợi mở cho phát triển kinh tế tập thể kiểu mới ở nước ta
Authors: Bùi, Văn Huyền
Keywords: Mô hình hội quán
Đồng Tháp
Gợi mở
Phát triển kinh tế tập thể
Kiểu mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 954 .- Tr.78-84
Abstract: Hội quán là mô hình liên kết mới của bà con nông dân xuất hiện tại tỉnh Đồng Tháp từ giữa năm 2016. Mặc dù mới hình thành, những mô hình này đã có rất nhiều đóng góp cho phát triển sản xuất, kinh doanh của nông dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, mô hình hội quán đã đem đến sự gắn kết chặt chẽ trên cơ sở tự nguyện giữa các hộ sản xuất nông nghiệp, tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế tập thể kiểu mới trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Bài viết dựa trên kết quả khảo sát thực tế từ hơn 30 hội quán tại tỉnh Đồng Tháp để tìm ra những đặc trưng của mô hình và gợi ý chính sách cho phát triển mô hình hợp tác kiểu mới đối với kinh tế tập thế ở nước ta hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41751
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.27.215


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.