Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41808
Title: Công tác tuyên truyền nghị quyết số 09-NQ/TW về "chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020" ở tỉnh Trà Vinh
Authors: Nguyễn, Thị Hoa Phượng
Keywords: Tỉnh Trà Vinh
Nghị quyết số 09-NQ/TW
"Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020"
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.109-112
Abstract: Trà Vinh là tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, có bờ biển dài 65km, vùng ven biển của tỉnh bao gồm 9 xã và 1 thị trấn của huyện Duyên Hải. Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9-2-2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", trong 10 năm (2007-2017), Tỉnh luôn chú trọng công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của biển đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tích cực phát triển kinh tế-xã hội vùng ven biển của Tỉnh, phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biển phía Tây Nam của Tổ quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41808
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.