Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41893
Title: Năng lượng tái tạo ở Tây Nguyên: Tiềm năng và những thách thức
Authors: Nguyễn, Quang Ninh
Đoàn, Văn Bình
Nguyễn, Hoài Nam
Lương, Ngọc Giáp
Keywords: Năng lượng tái tạo
Tiềm năng
Tây Nguyên
Thách thức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.30-34
Abstract: Bài báo trình bày những kết quả tính toán và xây dựng bản đồ tiềm năng thương mại năng lượng gió (NLG) và năng lượng mặt trời (NLMT), cũng như sơ bộ đánh giá khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo của lưới điện truyền tải trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng diện tích đất có thể phát triển nhà máy điện gió (NMĐG) và điện mặt trời (ĐMT) lần lượt là 106.869 và 29.519 ha với tổng công suất tương ứng là 5,1 GW và 24,6 GWp. Hạ tầng lưới điện Tây Nguyên theo quy hoạch đến năm 2030 có khả năng hấp thụ 4.175 MW, chiếm tỷ lệ khoảng 14% tổng tiềm năng năng lượng tái tạo thương mại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41893
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.