Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41916
Title: Đảng Cộng sản Trung Quốc củng cố vai trò chủ đạo của ý thức hệ XHCN từ cải cách mở cửa đến nay
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: ĐCS Trung Quốc
Trào lưu tư tưởng
Ý thức XHCN
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 11 .- Tr.3-13
Abstract: Từ cải cách mở cửa đến nay, dưới sự tác động của nhiều nhân tố, ở Trung Quốc đã xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng khác nhau. Trong bối cảnh này, tăng cường vai trò chủ đạo và chỉ đạo của ý thức hệ xã hội chủ nghĩa (XHCN) (cốt lõi là chủ nghĩa Mác-Lênin) có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc. Trên cơ sở khái lược các trào lưu tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin ở Trung Quốc hiện nay, bài viết đề cập đến việc củng cố vai trò chỉ đạo của ý thức hệ XHCN trong bối cảnh xuất hiện nhiều trào lưu tư tưởng ngoài chủ nghĩa Mác-Lênin.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41916
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.60.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.