Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924
Title: Vai trò, năng lực, phẩm chất của người lãnh đạo tổ chức công trong bối cảnh hiện nay
Authors: Đặng, Thị Mai Hương
Keywords: Vai trò năng lực
Phẩm chất
Lãnh đạo khu vực công
Lãnh đạo
Quản lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.15-18
Abstract: Vai trò, phẩm chất, năng lực của người lãnh đạo khu vực công hiện nay đang là vấn đề được các nhà khoa học, các nhà quản lý quan tâm nghiên cứu. Đồng thời, đây cũng là vấn đề được Đảng, Chính phủ, các cấp lãnh đạo ở trung ương và địa phương coi là vấn đề trọng tâm trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển và phục vụ người dân. Người lãnh đạo tốt, có phẩm chất và năng lực phù hợp sẽ điều hành bảo đảm tổ chức ổn định, phát triển và ngược lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41924
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.