Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965
Nhan đề: Xây dựng thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập
Tác giả: Nguyễn, Bá Chinh
Nguyễn, Thị Thanh Hải
Từ khoá: Xây dựng
Thẻ điểm cân bằng
Đánh giá
Hiệu quả
Hoạt động
Công ty TNHH
Kiểm toán
Tư vấn
Độc lập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.56-58
Tóm tắt: Hiện nay, đã có nhiều mô hình đánh giá hiệu quả hoạt động hiện đại sử dụng đến các chỉ tiêu phi tài chính. Trong các mô hình đó, Thẻ điểm cân bằng (BSC) được nhiều học giả nghiên cứu cũng như được nhiều doanh nghiệp đánh giá cao dựa trên tính hữu dụng của nó đối với việc đánh giá hiệu quả. Thẻ điểm cân bằng được coi là công cụ quản lý chiến lược, biến chiến lược thành các hành động cụ thể. Do đó, nhóm tác giả đã xây dựng Thẻ điểm cân bằng đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Độc lập.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41965
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.219.103


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.