Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41995
Title: Phân lập, sàng lọc vi khuẩn nội sinh có khả năng sinh tổng hợp β-Glucosidase trong cây Sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)
Authors: Nguyễn, Thị Tâm
Nguyễn, Phú Tâm
Vũ, Thị Hạnh Nguyên
Nguyễn, Khắc Hưng
Chu, Nhật Huy
Phạm, Bích Ngọc
Chu, Hoàng Hà
Phí, Quyết Tiến
Keywords: Chuyển hóa sinh học
Ginsenoside Rb1
Panax vietnamensis
Sâm ngọc linh
Vi khuẩn nội sinh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Sinh học;Tập 40, Số 02 .- Tr.153-161
Abstract: Những năm gần đây, ứng dụng vi khuẩn trong chuyển hóa sinh học tạo các hoạt chất thứ cấp có giá trị đang được nghiên cứu nhiều ở các đối tượng cây dược liệu. Một trong những nguồn tiềm năng cho sàng lọc vi sinh vật có khả năng chuyển hóa là vi sinh vật nội sinh ở thực vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn nội sinh định hướng chuyển hóa ginsenoside Rb1 trong cây sâm ngọc linh Panax vietnamensis. Kết quả đã thu nhận được 45 chủng vi khuẩn nội sinh từ mẫu thân rễ (24 chủng), cuống lá (8 chủng) và lá (13 chủng) cây sâm ngọc linh. Trong đó 27 chủng có khả năng sinh tổng hợp β-glucosidase, một enzyme có khả năng phân cắt các gốc glycoside liên kết với aglycone của ginsenoide Rb1. Qua đánh giá hoạt động β-glucosidase và định danh sử dụng trình tự gen mã hóa 16S rRNA, chúng tôi đã lựa chọn được 4 chủng vi khuẩn ký hiệu SVK32 (Enterobacter sp.); SVK34 (Serratia sp.); SVK37 (Ochrobactrum sp.) và SVK44 (Arthrobacter sp.) có khả năng tổng hợp β-glucosidase có hoạt độ cao làm tiền đề cho việc nghiên cứu sự chuyển hóa ginsenoside từ Rb1 thành Rd và Rg3.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41995
ISSN: 0866-7160
Appears in Collections:Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.97 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.186.43


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.