Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012
Title: Vận dụng và giải quyết mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đào, Thị Minh Thảo
Keywords: Mối quan hệ biện chứng
Tồn tại xã hội
Ý thức xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.3-11
Abstract: Quan điểm về mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội của chủ nghĩa Mác - Lênin là cơ sở lý luận quan trọng giúp chúng ta nhận thức đúng và cải tạo xã hội một cách khoa học, hiệu quả. Bài viết phân tích một số thành công và hạn chế của Việt Nam khi vận dụng mối quan hộ này trong công cuộc đổi mới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội trong giai đoạn hiện nay nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42012
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.