Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42018
Title: Về khía cạnh “đạo đức” trong triết học Nho giáo nguyên thủy
Authors: Phan, Thị Hiên
Keywords: Đạo đức
Nhân
Lễ
Quân tử
Tiểu nhân
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 10 .- Tr.37-43
Abstract: Triết học Nho giáo được xây dựng trên nền tảng đạo đức trở thành tài sản quý giá trong đời sống tinh thần nhân dân Trung Hoa, góp phần tạo dựng, bảo vệ, củng cố nhà nước phong kiến và duy trì mối quan hệ giữa con người với con người nhằm đem lại một xã hội ổn định, hài hòa và trật tự. Những tư tưởng đạo đức Nho giáo đã ăn sâu vào tập quán, dần dần trở thành phong tục truyền thống, ảnh hưởng sâu sắc nên ở khu vực này một bản sắc văn hóa độc đáo - hạn chế do sự chế định của lịch sử, một số mặt đến nay vẫn còn giá trị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42018
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.