Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42022
Title: Một số kiến nghị về tuyển dụng viên chức ở nước ta hiện nay
Authors: Mai, Thị Minh Ngọc
Keywords: Tuyển dụng viên chức
Vị trí việc làm
Đơn vị sự nghiệp công lập
Tuyển dụng
Sử dụng
Quản lý viên chức
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 298 .- Tr.42-46
Abstract: Vấn đề tuyển chọn và sử dụng nhân lực chuyên môn có chất lượng là công việc quan trọng mà các cơ quan, tổ chức đều phải chú trọng thực hiện, bởi con người là nguồn lực quý giá nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ta cũng không thể đứng ngoài hoạt động này. Chính vì vậy, việc xây dựng một đội ngũ viên chức: có trình độ chuyên môn, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm là yêu cầu cấp thiết trước tình hình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42022
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.