Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42120
Title: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị
Authors: Phạm, Chí Thành
Keywords: Đổi mới
Hiệu quả công tác xuất bản
Phát hành sách lý luận
Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tuyên giáo;Số 12 .- Tr.51-54
Abstract: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật (Nhà xuất bản) là đơn vị sự nghiệp Trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước. Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư (Chỉ thị 20), công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị của Nhà xuất bản đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và đang tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42120
ISSN: 1859-2295
Appears in Collections:Tuyên giáo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.