Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42192
Title: Nghiên cứu xã hội hóa về giới ở trẻ em trong gia đình và một số vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Phương
Nguyễn, Hữu Minh
Keywords: Xã hội hóa về giới
Trẻ em
Gia đình
Giới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 12 .- Tr.20-26,19
Abstract: Gia đình là thiết chế xã hội cơ bản, là môi trường xã hội hóa đầu tiên và suốt đời của con người. Có rất nhiều điều tạo nên bản sắc, đặc điểm riêng của mỗi cá nhân được hình thành nên từ quá trình học hỏi ngay trong gia đình và bản sắc giới của mỗi cá nhân chính là một trong những điều đó. Cá nhân học hỏi cách đóng các vai trò giới từ quá trình giáo dục của người lớn trong gia đình, từ cách bắt chước các khuôn mẫu giới đang tồn tại trong gia đình. Thông qua quá trình xã hội hóa về giới trong gia đình ngay từ khi còn nhỏ, trẻ học cách trở thành người đàn ông hay người phụ nữ trong tương lai. Bài viết nhằm tổng quan một số phát hiện của các nghiên cứu đã có với chủ đề xã hội hóa về giới ở trẻ em trong gia đình, trên cơ sở đó thảo luận một số vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu về chủ đề nghiên cứu này trong bối cảnh hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42192
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.