Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239
Nhan đề: Vai trò của triết học Mác trong nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tác giả: Nguyễn, Trọng Luật
Từ khoá: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Nhận thức
Triết học Mác
Thế giới quan
Phương pháp luật
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 11 .- Tr.70-76
Tóm tắt: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là một hiện tượng xã hội, nó đã và sẽ có những tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bài viết tập trung luận giải vai trò của triết học Mác trong việc nhận thức cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên các khía cạnh: Vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác trong nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số nguyên tắc khi vận dụng triết học Mác để nhận thức cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42239
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.