Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42241
Title: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta hiện nay đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Authors: Trần, Đình Thảo
Keywords: Nguồn nhân lực
Nguồn nhân lực chất lượng cao
Cách mạng công nghiệp 4.0
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.3-10
Abstract: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những cơ hội rất lớn, đẩy nhanh sự phát triển xã hội nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ, đặc biệt là sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đang chịu sự chi phối, ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp nhất từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bài viết tập trung phân tích thực trạng nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42241
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.34 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.