Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42245
Title: Suy luận và các quy luật cơ bản của tư duy trong lôgic học I.kant
Authors: Nguyễn, Gia Thơ
Keywords: Kant
Suy luận
Quy luật cơ bản của tư duy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.26-33
Abstract: Bài viết phân tích quan điểm của I.Kant về suy luận và các quy luật cơ bản của tư duy. Về suy luận, Kant xem xét chủ yếu mặt hình thức mà không chú ý đến nội dung. Tuy nhiên, Kant lại không nhất quán quan điểm này đối với các suy luận trực tiếp. Đặc trưng cơ bản nhất trong quan điểm của Kant về suy luận là sự đứt đoạn giữa hình thức và nội dung, đây thực sự là một bước lùi so với Aristotle. về các quy luật cơ bản của tư duy, Kant chịu ảnh hưởng nhiều ở quan điểm Leibniz-Volf: Quy luật phi mâu thuẫn là hệ quả của quy luật đồng nhất. Ông phủ nhận yếu tố thời gian trong nhận diện quy luật phi mâu thuẫn theo quan điểm Aristotle. Ý nghĩa chủ yếu của quy luật phi mâu thuẫn, theo Kant, chủ yếu đối với các phán đoán phân tích.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42245
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.