Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42249
Title: Nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở tại Việt Nam
Authors: Trần, Thùy Linh
Keywords: Ý thức pháp luật
Cán bộ cấp cơ sở
Tri thức pháp luật
Miền núi phía Bắc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 12 .- Tr.61-69
Abstract: Cán bộ cấp cơ sở là lực lượng nòng cốt, quyết định hiệu quả việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, đó là lực lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Bài viết đề cập đến thực trạng nâng cao ý thức pháp luật của cán bộ cấp cơ sở Việt Nam qua nghiên cứu trường hợp tại miền núi phía Bắc và phương thức thực hiện nhằm từng bước nâng cao nhận thức, củng cố thái độ, niềm tin vào pháp luật và nâng cao hiệu quả vận dụng tri thức pháp luật vào công tác một cách hiệu quả cho cán bộ cấp cơ sở.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42249
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.50.33


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.