Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42265
Title: Giải pháp nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 ở Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Nguyễn, Thị Mỹ Dung
Nguyễn, Thị Thanh Thảo
Keywords: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Giảng viên Công nghệ thông tin
Nâng cao năng lực chuyên môn
Nghiệp vụ cho giảng viên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.57-66
Abstract: Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang thay đổi mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học, vì thế nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên là cần thiết, trước hết là đội ngũ giảng viên ngành Công nghệ thông tin. Qua nghiên cứu, thu thập, thống kê số liệu, chúng tôi đã tìm hiểu thực trạng về đội ngũ giảng viên và đề xuất một số giải pháp về nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên công nghệ thông tin trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Trường Đại học Đồng Tháp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42265
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.