Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42267
Title: Thực trạng và giải pháp giáo dục lòng yêu nước trong dạy học giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Trần, Văn Điền
Tiêu, Thanh Sang
Keywords: An ninh
Giáo dục lòng yêu nước
Quốc phòng
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 9, Số 06 .- Tr.82-91
Abstract: Thông qua phương pháp điều tra, khảo sát 300 sinh viên học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Đại học Đồng Tháp, nghiên cứu đã tìm hiểu và đánh giá thực trạng về nội dung, phương pháp giảng dạy, thái độ và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của đội ngũ GV bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh; nhận thức của sinh viên về lòng yêu nước; về hoạt động giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp cơ bản góp phần nâng cao chất lượng giáo dục lòng yêu nước cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học Giáo dục Quốc phòng và An ninh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42267
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.