Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42276
Title: Khảo sát đặc trưng chất lượng phát hiện của hệ thống radar nhiều vị trí với cấu trúc phụ thuộc sử dụng lý thuyết copula
Authors: Phạm, Văn Hùng
Nguyễn, Đức Minh
Keywords: Copula
Mô hình phụ thuộc
Nhiều không Gauss
Radar nhiều vị trí
Phát hiện phân tán
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Thông tin và Truyền thông;Số 03(CS.01) .- Tr.124-130
Abstract: Bài báo đề xuất một phương pháp đánh giá chất lượng phát hiện của hệ thống mạng Radar nhiều vị trí xử lý phân tán (NVTXLPT) khi các quyết định từ những đài radar thành phần không độc lập thống kê do hệ thống chịu ảnh hưởng của các loại nhiều không Gauss bằng cách sử dụng công cụ toán học thống kê Copula. Bài toán phát hiện trong mạng radar NVTXLPT được giải quyết với công cụ toán học thống kê Copula bằng cách sử dụng một lớp các Copula Eliptics, đặc biệt là Copula Gauss. Mô hình mục tiêu thăng giáng Swerling được khảo sát cho thấy sự phù hợp của phương pháp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42276
ISSN: 2525-2224
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.22 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.