Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42289
Title: Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới: Kết quả và một số kinh nghiệm
Authors: Nguyễn, Văn Bạo
Keywords: Quân đội nhân dân Việt Nam
Công tác tôn giáo
Kết quả
Kinh nghiệm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.53-59
Abstract: Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội cách mạng, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Là một thành tố của hệ thống chính trị, Quân đội ta có vai trò, trách nhiệm tham gia thực hiện công tác tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh của thời kỳ đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, việc tham gia thực hiện công tác tôn giáo của Quân đội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn có ý nghĩa về kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42289
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.