Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42291
Title: Một số cơ chế phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới
Authors: Đinh, Thị Hương Giang
Keywords: Phát huy hệ giá trị
Trong thời kỳ mới
Văn hóa Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.67-77
Abstract: Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước đã chứng minh hệ giá trị văn hóa Việt Nam đã làm nên sức mạnh nội sinh, giúp dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để có được cơ đồ, vị thế, thực lực và uy tín như ngày hôm nay. Trước yêu cầu của thời kỳ mới, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì việc đột phá vào cơ chế quản lý, tìm động lực phát huy mạnh mẽ hệ giá trị văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng, làm cho văn hóa thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực, góp phần bồi đắp dân khí và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42291
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.