Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42295
Title: Thực hiện kết hợp phát triển kinh tế. Xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh trong quy hoạch xây dựng mạng lưới đường bộ Thủ đô Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thái Dũng
Nguyễn, Ngọc Thanh
Keywords: Bảo đảm quốc phòng
An ninh
Xây dựng mạng lưới đường bộ
Thủ đô Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 955 .- Tr.94-99
Abstract: Việc quy hoạch xây dựng mạng lưới đường bộ đồng bộ, hiện đại có vai trò rất quan trọng trong phát triển thành phố Hà Nội - Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học kỹ thuật của cả nước. Giai đoạn hiện nay còn đặt ra yêu cầu quy hoạch mạng lưới đường bộ của Thủ đô cần đặt trong quan hệ kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đây là hướng phát triển cần được ưu tiên nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, thực hiện triển khai đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng trong xây dựng và bảo vệ Thủ đô.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42295
ISSN: 2734-9063
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.