Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42306
Title: Xây dựng thang đo chuẩn hóa đánh giá nhận thức cộng đồng học sinh về môi trường sinh thái
Authors: Nguyễn, Minh Kỳ
Lê, Văn Thăng
Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Môi trường sinh thái
Mô hình đánh giá
Thang đo
Nhận thức cộng đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.36-45
Abstract: Bài báo trình bày những kết quả nghiên cứu xây dựng thang đo chuẩn hóa đánh giá nhận thức cộng đồng về các vấn đề môi trường sinh thái. Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá dựa trên cách thức tiếp cận đa tiêu chí và phân tích thống kê thông qua các bước công cụ như đánh giá sơ bộ thang đo, phân tích nhân tố khám khá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA). Kết quả trích lược thành phần cấu trúc những vấn đề cơ bản về môi trường (4 biến quan sát) và tiêu điểm môi trường (4 biến quan sát) đạt mức độ phù hợp mô hình với các chỉ số như Chi-square/df; GFI; TLI; CFI và RMSEA, nghiên cứu cho thấy sự hiểu biết và nhận thức môi trường của cộng đồng có kết quả tốt.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42306
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.2 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.