Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42308
Title: Thu hồi đồng kim loại từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amoniac
Authors: Nguyễn, Văn Phương
Nguyễn, Khánh Hoàng
Dương, Nguyễn Cẩm Tú
Võ, Thi Ngọc Trâm
Keywords: Hiệu suất dòng
Hiệu suất thu hồi
Mật độ dòng
Thu hồi đồng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.66-73
Abstract: Bùn thải nhà máy bo mạch điện tử chứa 19,5% Cu mang giá trị thu hồi cao. Phương pháp điện phân được ưu tiên lựa chọn vì thân thiện hơn với môi trường và chi phí thấp hơn. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các thông số tối ưu cho thu hồi đồng từ bùn thải nhà máy bo mạch điện tử bằng phương pháp điện phân trong dung dịch amomac. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy rằng với dung dịch chiết có pH từ 9,5-10, hàm lượng Cu²⁺ và CL⁻ lần lượt là (7 5 ± 0 2)g/L và (7,7 ± 0,2)g/L thì quá trình thu hồi đồng tuân theo mô hình động học bậc 1 có hằng số tốc độ 0,018/phút với các điều kiện tối ưu: khoảng cách anốt và catốt 25 mm, mật độ dòng 280 A/m², tốc độ khuấy 200 vòng/phút.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42308
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.244


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.