Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42309
Title: Nghiên cứu chiết tách hòa hợp phần keo tụ từ quặng đuôi bauxite tại mỏ Bảo Lộc, Lâm Đồng
Authors: Trần, Thị Ngọc Mai
Trần, Thị Thủy Nhàn
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Bauxite
Keo tụ
Phèn
Quặng đuôi
Tối ưu hóa
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm;Số 18 .- Tr.74-82
Abstract: Nghiên cứu tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất chiết tách hỗn hợp phèn keo tụ từ quặng đuôi bauxite tại mỏ bauxite Bảo Lộc, Lâm Đồng. Axit H₂SO₄ 98% được sử dụng để chiết tách hỗn hợp Fe₂(SO₄)₃ và A1:(SO₄)₃ từ quặng đuôi, phần cặn không tan trong axit được thải bỏ không gây hại cho môi trường. Phương pháp đáp ứng bề mặt được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến hiệu suất chiết tách gồm nhiệt độ, thời gian phản ứng và tỷ lệ axit. Phần mềm Design Expert 11 được sử dụng để thiết kế thí nghiệm và tính toán mô hình hồi quy. Kết quả đã xây dựng được mô hình tương thích với các số liệu thực nghiệm và có hệ số tương quan R² đạt 0,99.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42309
ISSN: 0866-8132
Appears in Collections:Khoa học Công nghệ và Thực phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.29 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.