Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42323
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần
Authors: Phí, Mạnh Cường
Keywords: Doanh nghiệp nhà nước
Hiệu quả sử dụng vốn
Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam
Công ty cổ phần
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục Lý luận;Số 314 .- Tr.78-83
Abstract: Việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp nhà nước luôn là vấn đề quan trọng nhằm bảo tồn và phát triển vốn, bảo đảm tài sản quốc gia và giữ vững vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân. Bài viết dưới đây tập trung phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa công tác sử dụng vốn tại Tổng Công ty.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42323
ISSN: 0868-3492
Appears in Collections:Giáo dục Lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.