Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339
Title: Quan hệ Mỹ - Ấn trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ
Authors: Lê, Khương Thùy
Keywords: Mỹ
Ấn Độ
Chiến lược
Quan hệ
Ấn Độ Dương
Thái Bình Dương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 09 .- Tr.24-34
Abstract: Kể từ đầu thế kỷ XXI đến nay, thế giới chứng kiến sự thay đổi lớn trong môi trường quốc tế và khu vực tác động lớn đến cán cân quyền lực giữa các nước lớn. Trong đó, nổi bật là Mỹ và Ấn Độ, hai nước lớn có ảnh hưởng chi phối. Quan hệ Mỹ - Ấn được cải thiện và phát triển không ngừng. Hiện nay, trong bối cảnh Mỹ thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, còn Ấn Độ thực hiện chính sách hướng Đông, khiến hai nước có nhiều lợi ích chung ở khu vực và thế giới. Trong Chiến lược An ninh Quốc gia (NSS) 2017, Tổng thống Trump đưa Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào chiến lược mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42339
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.