Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42448
Title: Công tác kiểm tra đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang hiện nay - thực trạng và giải pháp
Authors: Lê, Duy Sơn
Nguyễn, Thị Cương
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Dựa theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam, luận văn nói về khái niệm, vị trí, vai trò, phương pháp... của công tác kiểm tra Đảng. Đánh giá thực trạng, nêu lên những ưu, khuyết điểm và đánh giá nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm đó trong công tác kiểm tra Đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang hiện nay. Từ đó đưa ra những giải pháp cho sự phát triển của công tác kiểm tra Đảng ở Đảng bộ tỉnh An Giang trong giai đoạn tới.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42448
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
829.65 kBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.