Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42704
Title: Đặc điểm hình thái và hóa học của phẫu diện đất phù sa canh tác cam sành (Citrus nobilis L.) tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
Authors: Nguyễn, Quốc Khương
Nguyễn, Phúc Luông
Lê, Vĩnh Thúc
Nguyễn, Bá Phú
Phan, Chí Nguyện
Trần, Chí Nhân
Lý Ngọc Thanh Xuân, Ngọc Thanh Xuân
Keywords: Đất phù sa
Cam sành
Hóa học đất
Hình thái đất
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn;Số 392 .- Tr.9-18
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu xác định đặc tính hình thái và hóa học đất trồng cam sành từ nền đất lúa tại xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Mô tả đặc tính hình thái đất dựa trên bảng so màu Munsell. Thu mẫu đất theo tầng phát sinh đối với bốn phẫu diện đất trồng cam sành để phân tích đặc tính hóa học đất. Kết quả nghiên cứu cho thấy bốn phẫu diện đất canh tác cam sành ở xã Hiếu Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long thuộc đất phù sa. pHH₂O đất tầng mặt có giá trị khoảng 4,04 -5,67. Hàm lượng đạm và lân tổng số ở tầng mặt của bốn phẫu diện được ghi nhận ở mức thấp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42704
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.