Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42786
Title: Thực trạng quyền sử dụng đất đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và những vấn đề đặt ra
Authors: Trần, Phan Hiếu
Keywords: Thực trạng
Quyền sử dụng đất
Đồng bào
Dân tộc thiểu số
Tây Nguyên
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Vấn đề
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 577 .- Tr.112-114
Abstract: Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, theo cách tiếp cận của kinh tế chính trị học. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) 82,54% số mảnh đất sản xuất được hộ đồng bào DTTS tiến hành đăng kí cấp giấy chứng nhận QSDĐ; (ii) 29,17% hộ thiếu hoặc không có đất sản xuất; (iii) diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ là 1,62 ha và tỷ lệ phân mảnh đất sản xuất là 2,82; (iv) 37,38% diện tích đất được sử dụng để trồng cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao; (v) 42,5% số hộ cho thuê đất sản xuất và 25,83% số hộ chuyển nhượng đất sản xuất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42786
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.