Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42828
Title: Đánh giá chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Nguyễn, Thành Vũ
Nguyễn, Phùng Quân
Keywords: Chính sách đào tạo nghề
Cơ sở đào tạo nghề
Lao động DTTS
Nguồn nhân lực
Hiệu quả đào tạo
Xóa đói giảm nghèo
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.15-23
Abstract: Nghiên cứu đánh giá chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động dân tộc thiểu số tại Việt Nam hiện nay, chỉ ra những thành tựu và hạn chế của chính sách, đề xuất kiến nghị cải thiện tính hiệu lực của chính sách. Nghiên cứu được thực hiện ở phạm vị toàn quốc với sự khác biệt về vùng miền và thành phần dân tộc. Ngoài việc sử dụng các số liệu thứ cấp thì số liệu thống kê sơ cấp được tiến hành điều tra trên 10 tỉnh thông qua kết hợp giữa phương pháp chuyên gia và phương pháp bảng hỏi để thu thập thông tin phục vụ nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42828
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.