Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42898
Title: Những vấn đề phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong vùng Tây Nam Bộ
Authors: Đỗ, Diệu Hương
Trần, Khánh Hưng
Đặng, Thị Hoa
Keywords: Kinh tế tư nhân
Khu vực kinh tế tư nhân
Phát triển doanh nghiệp
Tây Nam Bộ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .- Tr.70-80
Abstract: Bài viết sử dụng bộ số liệu điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê từ năm 2015 đến năm 2018 và kết quả điều tra, khảo sát doanh nghiệp ở các tỉnh vùng Tây Nam Bộ nhằm phân tích, làm rõ những vấn đề phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong nước vùng Tây Nam Bộ. Trên cơ sở đó, bài viết đã chỉ rõ thực trạng và một số vấn đề phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong nước vùng Tây Nam Bộ để góp phần bổ sung thêm căn cứ thực tiễn cho việc định hướng và đề ra giải pháp tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân trong nước vùng Tây Nam Bộ trong thởi gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42898
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.177.24


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.