Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42977
Title: Vai trò của think tank trong đời sống chính trị - xã hội Trung Quốc
Authors: Nguyễn, Trọng Bình
Keywords: Đời sống chính trị - xã hội
Think tank
Trung Quốc
Vai trò
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 12 .- Tr.3-12
Abstract: Từ năm 1978 đến nay, think tank (tạm hiểu là tổ chức tư vấn chính sách) ở Trung Quốc phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội. Đặc biệt, từ Hội nghị Trung ương 3 khóa XVIII đến nay, với nhận thức xây dựng think tank theo mô hình mới là một yêu cầu bức thiết nhằm góp phần hiện đại hóa quản trị quốc gia và nâng cao năng lực quản trị quốc gia, Đảng Cộng sản và Chính phủ Trung Quốc đã có nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể nhằm phát huy vai trò của think tank trong đời sống chính trị, nhất là trong lĩnh vực chính sách công. Bài viết phân tích vai trò của think tank trong đời sống chính trị - xã hội ở Trung Quốc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/42977
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.